उत्तरी -पूर्वी भारत की पहाड़ियां

उत्तरी -पूर्वी भारत के पहाड़ियां

पहाड़ियां राज्य
डाफला बूम अरुणाचल प्रदेश
अबोर अरुणाचल प्रदेश
पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश
खासी मेघलाय
बरैल असम,नागालैंड,मणिपुर
मिकिर असम
मणिपुर मणिपुर
मिरि अरुणाचल प्रदेश
मिश्मी अरुणाचल प्रदेश
गारो मेघालय
जयंतिया मेघालय
रेग्मा असम
नागा नागालैंड
मिजो मिजोरम

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Join Our Telegram